Diensten

RiskSZ biedt diverse diensten aan binnen het kennisgebied sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid. Dit betreft ondersteuning en het ontzorgen bij vraagstukken op het terrein van onder andere:

 • (strategisch) HRM
 • Vitaliteit
 • Bevlogenheid
 • Arbeidsmobiliteit
 • Preventie
 • Verzuim(begeleiding)
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie en claim
 • Risico(financiering) sociale zekerheid
 • Besparingen sociale zekerheid

Wat kunt u onder andere van RiskSZ verwachten?

RiskSZ kan worden ingeschakeld als adviseur bij het aanbrengen van structuren in beleid, bij inzetbaarheidsvraagstukken, bij preventie, coaching en bij het ontwikkelen van opleiding en trainingen. Ook bij meer uitvoerende taken, zoals het controleren van het verzuim-/WIA-dossier, beschikkingen van UWV en de Belastingdienst is RiskSZ inzetbaar.

Advisering en ondersteuning is zowel op organisatie (beleidsadvies) als op dossier (operationeel) niveau mogelijk.

Een greep uit onze dienstverlening:

 • Arbeidsdeskundig bedrijfsadvies onder andere door een bedrijfsanalyse (nul-/ vervolgmeting). Met de uitkomsten, in de vorm van een plan van aanpak, is de organisatie in staat om verbeteringen door te voeren en de kosten beheersbaar te houden.
 • Actualiseren/optimaliseren (kwaliteitsmanagement) beleid, processen, protocollen en communicatie rondom (strategisch) HRM, vitaliteit, bevlogenheid, preventie, ziekteverzuim, langdurige arbeidsongeschiktheid, re-integratie en risicofinanciering.
  • Onder andere welke interventies zijn er in de organisatie nodig om de inzetbaarheid te vergroten/behouden.
 • Advies met betrekking tot de (financiële) impact wetgeving sociale zekerheid voor werkgevers/medewerkers. Onder andere:
  • Het voorkomen/beperken van de financiële gevolgen van verzuim en (langdurige) arbeidsongeschiktheid.
  • de impact van de Arbowetgeving.
 • Coaching/training bij inzetbaarheid- en preventievraagstukken (corporate/case) die mogelijk kunnen leiden tot een verminderde inzetbaarheid of ziekteverzuim.
 • Grip en regie tijdens de Poortwachter/Ziektewet periode (Wvp en ZW):
  • Advies bij inrichting adequate verzuimadministratie.
  • Coaching bij de verschillende vragen tijdens de 104 weken loondoorbetaling uit de Wet verbetering poortwachter.
  • Aangeven wat de rechten en plichten van zowel werkgever als de medewerker zijn tijdens de Poortwachter-periode.
  • Coaching en toezicht die bijdragen tot een verbetering van de samenwerking met de Arbodienst/verzuimbegeleider en bedrijfsarts.
  • Een periodieke risicoscan van het verzuimdossier ter beperking van de loondoorbetalingsschade en het voorkomen van een loonsanctie van UWV.
  • Samenwerkingsverbanden met externe interventiepartijen, zoals arbeidsdeskundigen, re-integratie begeleiders 1e en 2e-spoor, mediators, regrespartijen etc.
  • Begeleiden van de (vervroegde) WIA-aanvraag.
 • Grip en regie tijdens de WIA-periode door adequaat WIA-management gedurende de toerekeningsperiode bij WIA-instroom na de Poortwachter periode ongeacht of er sprake is van eigen risicodragerschap of publieke aansluiting:
  • Advies bij inrichting adequate WIA-administratie.
  • Advies met betrekking tot controle beschikkingen UWV en belastingdienst, bezwaar, (hoger)beroep en herbeoordeling.
  • Advies en coaching benutbare mogelijkheden en toename van loonwaarde.
  • Samenwerkingsverbanden met externe interventiepartijen, zoals arbeidsdeskundigen, re-integratie begeleiders 3e-spoor, regrespartijen etc.
 • Arbeidsdeskundige (inzetbaarheids)adviezen, zowel op organisatie (beleidsadvies) als op dossier (operationeel) niveau.
 • Coördinatie, supervisie, intervisie, trainingen, opleidingen en workshops voor onder andere:
  • HR-medewerkers
  • Finance medewerkers
  • Casemanagers
  • Leden OR/MR/personeelsvertegenwoordiging
  • Preventiemedewerkers
  • Verzekeringsadviseurs zorg- & inkomen
 • Coaching/begeleiding bij onder andere:
  • Verbetering van het risicoprofiel van de werkgever.
  • Vraagstukken van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging op het terrein van sociale zekerheid.
  • Keuze Ziektewet en/of WGA eigen risicodragerschap of publieke aansluiting.
  • Analyse (verzekerde) risico’s sociale zekerheid: ziekteverzuim, Ziektewet, WIA, WGA/Ziektewet eigenrisicoverzekering, AOV, ongevallen en zorg.
  • Due diligence onderzoek sociale zekerheid bij fusie/overname.
  • (Europees) Aanbesteden/inkopen en auditeren van contractspartijen binnen het speelveld van arbeid en gezondheid, denk aan inkoop zorg-& inkomensverzekeringen, arbodienstverlening en/of private uitvoering Ziektewet/WGA etc.
 • Advies omtrent privacyvraagstukken in relatie tot personele inzetbaarheid.
 • Providermanagement interventiepartijen arbeid en gezondheid.
 • Verbinder/matchmaker van professionals (loondienst/zzp/mkb) binnen het speelveld arbeid en gezondheid. Denk aan juristen sociale zekerheid/arbeidsrecht, HR-specialisten, verzekeringsexperts sociale zekerheid, administratiekantoren/ accountants etc.
 • Inzet interim specialisten binnen het speelveld arbeid en gezondheid, onder andere inzet van HR adviseurs, verzuim-/Ziektewet en/of WIA-specialisten, arbeidsdeskundigen et cetera.
© Copyright - Risksz